หน้าหลัก  กลับ

สถิติแรงงาน

แผนที่ 5 จังหวัดรอบกรุงเทพมหานคร นครปฐม ปทุมธานี สมุทรปราการ นนทบุรี สมุทรสาคร
 
 
 5 จังหวัดรอบกรุงเทพมหานคร
ประเภทอุตสาหกรรม จำนวน
แห่ง ลูกจ้าง
เกษตรกรรม การล่าสัตว์ และการป่าไม้ 534 6,237
การประมง 627 9,699
การทำเหมืองแร่และเหมืองหิน 100 3,962
การผลิต 17,397 1,257,496
การไฟฟ้า แก๊ส และการประปา 225 8,673
การก่อสร้าง 4,199 95,964
การขายส่ง การขายปลีก การซ่อมแซมยานยนต์ จักรยานยนต์ ของใช้ส่วนบุคคลและของใช้ในครัวเรือน 15,557 236,541
โรงแรมและภัตตาคาร 1,912 33,517
การขนส่ง สถานที่เก็บสินค้าและการคมนาคม 2,224 102,710
ตัวกลางทางการเงิน 1,189 13,360
บริการด้านอสังหาริมทรัพย์ การให้เช่าและบริการทางธุรกิจ 7,096 160,490
การศึกษา 120 3,337
การบริการด้านสุขภาพและสังคม 390 17,350
การให้บริการชุมชน สังคมและบริการส่วนบุคคลอื่นๆ 1,767 37,294
ลูกจ้างในครัวเรือนส่วนบุคคล 50 63
รวม 53,387 1,986,693
ขนาดสถานประกอบกิจการ จำนวน
แห่ง ลูกจ้าง
1 - 4 20,982 45,868
5 - 9 12,415 85,848
10 - 19 6,397 87,005
20 - 49 7,419 239,313
50 - 99 2,493 177,340
100 - 299 2,517 426,110
300 - 499 573 216,428
500 - 999 374 255,406
1000 ขึ้นไป 217 453,375
รวม 53,387 1,986,693
 
ข้อมูล ณ วันที่ 19 พฤศจิกายน 2560