หน้าหลัก  กลับ

สถิติแรงงาน

แผนที่ 5 จังหวัดรอบกรุงเทพมหานคร นครปฐม ปทุมธานี สมุทรปราการ นนทบุรี สมุทรสาคร
 
 
 5 จังหวัดรอบกรุงเทพมหานคร
ประเภทอุตสาหกรรม จำนวน
แห่ง ลูกจ้าง
เกษตรกรรม การล่าสัตว์ และการป่าไม้ 541 6,316
การประมง 636 9,775
การทำเหมืองแร่และเหมืองหิน 100 3,978
การผลิต 17,465 1,264,165
การไฟฟ้า แก๊ส และการประปา 226 8,711
การก่อสร้าง 4,237 99,791
การขายส่ง การขายปลีก การซ่อมแซมยานยนต์ จักรยานยนต์ ของใช้ส่วนบุคคลและของใช้ในครัวเรือน 15,613 238,402
โรงแรมและภัตตาคาร 1,937 33,686
การขนส่ง สถานที่เก็บสินค้าและการคมนาคม 2,245 104,334
ตัวกลางทางการเงิน 1,205 13,072
บริการด้านอสังหาริมทรัพย์ การให้เช่าและบริการทางธุรกิจ 7,115 159,953
การศึกษา 121 3,347
การบริการด้านสุขภาพและสังคม 391 17,730
การให้บริการชุมชน สังคมและบริการส่วนบุคคลอื่นๆ 1,806 37,537
ลูกจ้างในครัวเรือนส่วนบุคคล 51 113
รวม 53,689 2,000,910
ขนาดสถานประกอบกิจการ จำนวน
แห่ง ลูกจ้าง
1 - 4 21,114 46,147
5 - 9 12,436 86,027
10 - 19 6,442 87,600
20 - 49 7,481 241,095
50 - 99 2,508 178,297
100 - 299 2,542 428,518
300 - 499 575 217,478
500 - 999 369 251,563
1000 ขึ้นไป 222 464,185
รวม 53,689 2,000,910
 
ข้อมูล ณ วันที่ 20 มกราคม 2561