หน้าหลัก  กลับ

สถิติแรงงาน

แผนที่ 5 จังหวัดรอบกรุงเทพมหานคร นครปฐม ปทุมธานี สมุทรปราการ นนทบุรี สมุทรสาคร
 
 
 5 จังหวัดรอบกรุงเทพมหานคร
ประเภทอุตสาหกรรม จำนวน
แห่ง ลูกจ้าง
เกษตรกรรม การล่าสัตว์ และการป่าไม้ 585 8,264
การประมง 772 10,915
การทำเหมืองแร่และเหมืองหิน 103 2,494
การผลิต 18,051 1,315,392
การไฟฟ้า แก๊ส และการประปา 250 9,572
การก่อสร้าง 4,672 112,938
การขายส่ง การขายปลีก การซ่อมแซมยานยนต์ จักรยานยนต์ ของใช้ส่วนบุคคลและของใช้ในครัวเรือน 16,253 254,459
โรงแรมและภัตตาคาร 2,119 36,175
การขนส่ง สถานที่เก็บสินค้าและการคมนาคม 2,451 111,155
ตัวกลางทางการเงิน 1,274 15,399
บริการด้านอสังหาริมทรัพย์ การให้เช่าและบริการทางธุรกิจ 7,391 173,615
การศึกษา 138 4,139
การบริการด้านสุขภาพและสังคม 411 20,443
การให้บริการชุมชน สังคมและบริการส่วนบุคคลอื่นๆ 2,008 42,469
ลูกจ้างในครัวเรือนส่วนบุคคล 55 68
รวม 56,533 2,117,497
ขนาดสถานประกอบกิจการ จำนวน
แห่ง ลูกจ้าง
1 - 4 คน 22,127 48,226
5 - 9 คน 12,930 89,541
10 - 19 คน 6,886 93,355
20 - 49 คน 7,975 255,082
50 - 99 คน 2,705 192,473
100 - 299 คน 2,664 448,834
300 - 499 คน 635 241,723
500 - 999 คน 369 249,134
1,000 คน ขึ้นไป 242 499,129
รวม 56,533 2,117,497
 
ข้อมูล ณ วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2562