หน้าหลัก  กลับ

สถิติแรงงาน

แผนที่ 5 จังหวัดรอบกรุงเทพมหานคร นครปฐม ปทุมธานี สมุทรปราการ นนทบุรี สมุทรสาคร
 
 
 5 จังหวัดรอบกรุงเทพมหานคร
ประเภทอุตสาหกรรม จำนวน
แห่ง ลูกจ้าง
เกษตรกรรม การล่าสัตว์ และการป่าไม้ 571 7,636
การประมง 721 10,641
การทำเหมืองแร่และเหมืองหิน 105 2,518
การผลิต 17,749 1,296,338
การไฟฟ้า แก๊ส และการประปา 244 9,408
การก่อสร้าง 4,462 106,322
การขายส่ง การขายปลีก การซ่อมแซมยานยนต์ จักรยานยนต์ ของใช้ส่วนบุคคลและของใช้ในครัวเรือน 15,935 246,856
โรงแรมและภัตตาคาร 2,051 35,410
การขนส่ง สถานที่เก็บสินค้าและการคมนาคม 2,362 106,717
ตัวกลางทางการเงิน 1,259 15,292
บริการด้านอสังหาริมทรัพย์ การให้เช่าและบริการทางธุรกิจ 7,253 167,090
การศึกษา 130 3,804
การบริการด้านสุขภาพและสังคม 402 19,987
การให้บริการชุมชน สังคมและบริการส่วนบุคคลอื่นๆ 1,931 41,288
ลูกจ้างในครัวเรือนส่วนบุคคล 54 116
รวม 55,229 2,069,423
ขนาดสถานประกอบกิจการ จำนวน
แห่ง ลูกจ้าง
1 - 4 คน 21,718 47,441
5 - 9 คน 12,688 87,839
10 - 19 คน 6,642 90,177
20 - 49 คน 7,732 247,966
50 - 99 คน 2,616 186,040
100 - 299 คน 2,614 440,603
300 - 499 คน 612 232,314
500 - 999 คน 368 248,436
1,000 คน ขึ้นไป 239 488,607
รวม 55,229 2,069,423
 
ข้อมูล ณ วันที่ 16 สิงหาคม 2561