หน้าหลัก  กลับ

สถิติแรงงาน

แผนที่ 5 จังหวัดรอบกรุงเทพมหานคร นครปฐม ปทุมธานี สมุทรปราการ นนทบุรี สมุทรสาคร
 
 
 5 จังหวัดรอบกรุงเทพมหานคร
ประเภทอุตสาหกรรม จำนวน
แห่ง ลูกจ้าง
เกษตรกรรม การล่าสัตว์ และการป่าไม้ 509 5,869
การประมง 612 9,578
การทำเหมืองแร่และเหมืองหิน 98 3,925
การผลิต 17,255 1,257,491
การไฟฟ้า แก๊ส และการประปา 222 8,706
การก่อสร้าง 4,008 92,435
การขายส่ง การขายปลีก การซ่อมแซมยานยนต์ จักรยานยนต์ ของใช้ส่วนบุคคลและของใช้ในครัวเรือน 15,341 235,150
โรงแรมและภัตตาคาร 1,825 33,517
การขนส่ง สถานที่เก็บสินค้าและการคมนาคม 2,188 101,057
ตัวกลางทางการเงิน 1,187 13,367
บริการด้านอสังหาริมทรัพย์ การให้เช่าและบริการทางธุรกิจ 7,018 164,212
การศึกษา 122 3,856
การบริการด้านสุขภาพและสังคม 383 17,097
การให้บริการชุมชน สังคมและบริการส่วนบุคคลอื่นๆ 1,695 36,416
ลูกจ้างในครัวเรือนส่วนบุคคล 16 24
รวม 52,479 1,982,700
ขนาดสถานประกอบกิจการ จำนวน
แห่ง ลูกจ้าง
1 - 4 20,521 45,072
5 - 9 12,284 84,982
10 - 19 6,267 85,376
20 - 49 7,162 230,027
50 - 99 2,555 181,404
100 - 299 2,514 425,699
300 - 499 583 220,198
500 - 999 374 256,263
1000 ขึ้นไป 219 453,679
รวม 52,479 1,982,700
 
ข้อมูล ณ วันที่ 23 กรกฎาคม 2560