หน้าหลัก  กลับ

สถิติแรงงาน

แผนที่ 5 จังหวัดรอบกรุงเทพมหานคร นครปฐม ปทุมธานี สมุทรปราการ นนทบุรี สมุทรสาคร
 
 
 5 จังหวัดรอบกรุงเทพมหานคร
ประเภทอุตสาหกรรม จำนวน
แห่ง ลูกจ้าง
เกษตรกรรม การล่าสัตว์ และการป่าไม้ 488 5,709
การประมง 603 9,493
การทำเหมืองแร่และเหมืองหิน 97 2,372
การผลิต 17,162 1,256,974
การไฟฟ้า แก๊ส และการประปา 217 8,624
การก่อสร้าง 3,908 90,751
การขายส่ง การขายปลีก การซ่อมแซมยานยนต์ จักรยานยนต์ ของใช้ส่วนบุคคลและของใช้ในครัวเรือน 15,152 234,599
โรงแรมและภัตตาคาร 1,787 33,145
การขนส่ง สถานที่เก็บสินค้าและการคมนาคม 2,163 98,010
ตัวกลางทางการเงิน 1,165 13,967
บริการด้านอสังหาริมทรัพย์ การให้เช่าและบริการทางธุรกิจ 6,950 160,822
การศึกษา 118 3,825
การบริการด้านสุขภาพและสังคม 377 17,607
การให้บริการชุมชน สังคมและบริการส่วนบุคคลอื่นๆ 1,649 35,984
ลูกจ้างในครัวเรือนส่วนบุคคล 16 24
รวม 51,852 1,971,906
ขนาดสถานประกอบกิจการ จำนวน
แห่ง ลูกจ้าง
1 - 4 20,222 44,515
5 - 9 12,160 84,138
10 - 19 6,152 83,879
20 - 49 7,073 227,073
50 - 99 2,553 181,216
100 - 299 2,518 427,431
300 - 499 587 222,474
500 - 999 371 253,771
1000 ขึ้นไป 216 447,409
รวม 51,852 1,971,906
 
ข้อมูล ณ วันที่ 19 พฤษภาคม 2560