หน้าหลัก  กลับ

สถิติแรงงาน

แผนที่ 5 จังหวัดรอบกรุงเทพมหานคร นครปฐม ปทุมธานี สมุทรปราการ นนทบุรี สมุทรสาคร
 
 
 5 จังหวัดรอบกรุงเทพมหานคร
ประเภทอุตสาหกรรม จำนวน
แห่ง ลูกจ้าง
เกษตรกรรม การล่าสัตว์ และการป่าไม้ 525 5,836
การประมง 617 9,624
การทำเหมืองแร่และเหมืองหิน 99 3,915
การผลิต 17,337 1,256,238
การไฟฟ้า แก๊ส และการประปา 223 8,668
การก่อสร้าง 4,142 94,601
การขายส่ง การขายปลีก การซ่อมแซมยานยนต์ จักรยานยนต์ ของใช้ส่วนบุคคลและของใช้ในครัวเรือน 15,488 235,077
โรงแรมและภัตตาคาร 1,898 33,576
การขนส่ง สถานที่เก็บสินค้าและการคมนาคม 2,205 101,329
ตัวกลางทางการเงิน 1,188 13,338
บริการด้านอสังหาริมทรัพย์ การให้เช่าและบริการทางธุรกิจ 7,071 157,864
การศึกษา 119 3,332
การบริการด้านสุขภาพและสังคม 388 17,343
การให้บริการชุมชน สังคมและบริการส่วนบุคคลอื่นๆ 1,734 36,763
ลูกจ้างในครัวเรือนส่วนบุคคล 48 59
รวม 53,082 1,977,563
ขนาดสถานประกอบกิจการ จำนวน
แห่ง ลูกจ้าง
1 - 4 20,848 45,619
5 - 9 12,395 85,749
10 - 19 6,323 86,087
20 - 49 7,370 237,965
50 - 99 2,482 176,657
100 - 299 2,503 423,698
300 - 499 572 216,310
500 - 999 371 253,695
1000 ขึ้นไป 218 451,783
รวม 53,082 1,977,563
 
ข้อมูล ณ วันที่ 21 กันยายน 2560