หน้าหลัก  กลับ

สถิติแรงงาน

แผนที่ 5 จังหวัดรอบกรุงเทพมหานคร นครปฐม ปทุมธานี สมุทรปราการ นนทบุรี สมุทรสาคร
 
 
 5 จังหวัดรอบกรุงเทพมหานคร
ประเภทอุตสาหกรรม จำนวน
แห่ง ลูกจ้าง
เกษตรกรรม การล่าสัตว์ และการป่าไม้ 484 7,048
การประมง 584 9,158
การทำเหมืองแร่และเหมืองหิน 98 2,290
การผลิต 17,166 1,256,213
การไฟฟ้า แก๊ส และการประปา 216 8,521
การก่อสร้าง 3,907 93,396
การขายส่ง การขายปลีก การซ่อมแซมยานยนต์ จักรยานยนต์ ของใช้ส่วนบุคคลและของใช้ในครัวเรือน 15,029 231,504
โรงแรมและภัตตาคาร 1,757 31,776
การขนส่ง สถานที่เก็บสินค้าและการคมนาคม 2,128 97,699
ตัวกลางทางการเงิน 1,114 13,876
บริการด้านอสังหาริมทรัพย์ การให้เช่าและบริการทางธุรกิจ 6,936 159,323
การศึกษา 117 3,824
การบริการด้านสุขภาพและสังคม 373 17,275
การให้บริการชุมชน สังคมและบริการส่วนบุคคลอื่นๆ 1,642 34,714
ลูกจ้างในครัวเรือนส่วนบุคคล 16 24
รวม 51,567 1,966,641
ขนาดสถานประกอบกิจการ จำนวน
แห่ง ลูกจ้าง
1 - 4 19,976 44,017
5 - 9 12,004 83,045
10 - 19 6,279 85,307
20 - 49 7,071 226,801
50 - 99 2,561 181,813
100 - 299 2,502 425,927
300 - 499 591 223,686
500 - 999 370 252,456
1000 ขึ้นไป 213 443,589
รวม 51,567 1,966,641
 
ข้อมูล ณ วันที่ 17 มีนาคม 2560