หน้าหลัก  กลับ

สถิติแรงงาน

แผนที่ 5 จังหวัดรอบกรุงเทพมหานคร นครปฐม ปทุมธานี สมุทรปราการ นนทบุรี สมุทรสาคร
 
 
 5 จังหวัดรอบกรุงเทพมหานคร
ประเภทอุตสาหกรรม จำนวน
แห่ง ลูกจ้าง
เกษตรกรรม การล่าสัตว์ และการป่าไม้ 573 7,633
การประมง 724 10,660
การทำเหมืองแร่และเหมืองหิน 108 2,531
การผลิต 17,883 1,305,085
การไฟฟ้า แก๊ส และการประปา 247 9,505
การก่อสร้าง 4,537 108,561
การขายส่ง การขายปลีก การซ่อมแซมยานยนต์ จักรยานยนต์ ของใช้ส่วนบุคคลและของใช้ในครัวเรือน 16,028 250,801
โรงแรมและภัตตาคาร 2,077 35,415
การขนส่ง สถานที่เก็บสินค้าและการคมนาคม 2,394 108,731
ตัวกลางทางการเงิน 1,263 15,336
บริการด้านอสังหาริมทรัพย์ การให้เช่าและบริการทางธุรกิจ 7,312 166,774
การศึกษา 135 4,126
การบริการด้านสุขภาพและสังคม 403 19,959
การให้บริการชุมชน สังคมและบริการส่วนบุคคลอื่นๆ 1,964 42,121
ลูกจ้างในครัวเรือนส่วนบุคคล 56 118
รวม 55,704 2,087,356
ขนาดสถานประกอบกิจการ จำนวน
แห่ง ลูกจ้าง
1 - 4 คน 21,868 47,736
5 - 9 คน 12,764 88,377
10 - 19 คน 6,734 91,378
20 - 49 คน 7,830 250,835
50 - 99 คน 2,638 187,667
100 - 299 คน 2,635 443,252
300 - 499 คน 623 236,239
500 - 999 คน 370 249,572
1,000 คน ขึ้นไป 242 492,300
รวม 55,704 2,087,356
 
ข้อมูล ณ วันที่ 18 ตุลาคม 2561