หน้าหลัก  กลับ

สถิติแรงงาน

แผนที่ 5 จังหวัดรอบกรุงเทพมหานคร นครปฐม ปทุมธานี สมุทรปราการ นนทบุรี สมุทรสาคร
 
 
 5 จังหวัดรอบกรุงเทพมหานคร
ประเภทอุตสาหกรรม จำนวน
แห่ง ลูกจ้าง
เกษตรกรรม การล่าสัตว์ และการป่าไม้ 564 7,424
การประมง 695 10,343
การทำเหมืองแร่และเหมืองหิน 102 2,473
การผลิต 17,665 1,290,817
การไฟฟ้า แก๊ส และการประปา 238 9,283
การก่อสร้าง 4,387 103,442
การขายส่ง การขายปลีก การซ่อมแซมยานยนต์ จักรยานยนต์ ของใช้ส่วนบุคคลและของใช้ในครัวเรือน 15,873 239,296
โรงแรมและภัตตาคาร 2,041 35,292
การขนส่ง สถานที่เก็บสินค้าและการคมนาคม 2,299 105,258
ตัวกลางทางการเงิน 1,244 14,580
บริการด้านอสังหาริมทรัพย์ การให้เช่าและบริการทางธุรกิจ 7,220 165,723
การศึกษา 128 3,825
การบริการด้านสุขภาพและสังคม 400 19,152
การให้บริการชุมชน สังคมและบริการส่วนบุคคลอื่นๆ 1,898 41,353
ลูกจ้างในครัวเรือนส่วนบุคคล 53 115
รวม 54,807 2,048,376
ขนาดสถานประกอบกิจการ จำนวน
แห่ง ลูกจ้าง
1 - 4 คน 21,525 47,016
5 - 9 คน 12,590 87,160
10 - 19 คน 6,592 89,500
20 - 49 คน 7,667 246,155
50 - 99 คน 2,638 187,213
100 - 299 คน 2,590 436,993
300 - 499 คน 602 228,113
500 - 999 คน 370 249,766
1,000 คน ขึ้นไป 233 476,460
รวม 54,807 2,048,376
 
ข้อมูล ณ วันที่ 18 มิถุนายน 2561