หน้าหลัก  กลับ

สถิติแรงงาน

แผนที่ 5 จังหวัดรอบกรุงเทพมหานคร นครปฐม ปทุมธานี สมุทรปราการ นนทบุรี สมุทรสาคร
 
 
 5 จังหวัดรอบกรุงเทพมหานคร
ประเภทอุตสาหกรรม จำนวน
แห่ง ลูกจ้าง
เกษตรกรรม การล่าสัตว์ และการป่าไม้ 580 7,840
การประมง 747 10,778
การทำเหมืองแร่และเหมืองหิน 99 2,510
การผลิต 17,954 1,306,291
การไฟฟ้า แก๊ส และการประปา 247 9,505
การก่อสร้าง 4,600 112,320
การขายส่ง การขายปลีก การซ่อมแซมยานยนต์ จักรยานยนต์ ของใช้ส่วนบุคคลและของใช้ในครัวเรือน 16,131 253,201
โรงแรมและภัตตาคาร 2,091 35,894
การขนส่ง สถานที่เก็บสินค้าและการคมนาคม 2,420 111,144
ตัวกลางทางการเงิน 1,265 15,342
บริการด้านอสังหาริมทรัพย์ การให้เช่าและบริการทางธุรกิจ 7,355 170,855
การศึกษา 136 4,166
การบริการด้านสุขภาพและสังคม 406 19,966
การให้บริการชุมชน สังคมและบริการส่วนบุคคลอื่นๆ 1,979 42,283
ลูกจ้างในครัวเรือนส่วนบุคคล 56 118
รวม 56,066 2,102,213
ขนาดสถานประกอบกิจการ จำนวน
แห่ง ลูกจ้าง
1 - 4 คน 21,975 47,912
5 - 9 คน 12,816 88,733
10 - 19 คน 6,809 92,356
20 - 49 คน 7,908 253,015
50 - 99 คน 2,668 189,565
100 - 299 คน 2,649 445,252
300 - 499 คน 626 237,611
500 - 999 คน 371 250,362
1,000 คน ขึ้นไป 244 497,407
รวม 56,066 2,102,213
 
ข้อมูล ณ วันที่ 10 ธันวาคม 2561