หน้าหลัก  กลับ

สถิติแรงงาน

แผนที่ 5 จังหวัดรอบกรุงเทพมหานคร นครปฐม ปทุมธานี สมุทรปราการ นนทบุรี สมุทรสาคร
 
 
 5 จังหวัดรอบกรุงเทพมหานคร
ประเภทอุตสาหกรรม จำนวน
แห่ง ลูกจ้าง
เกษตรกรรม การล่าสัตว์ และการป่าไม้ 490 7,140
การประมง 584 9,158
การทำเหมืองแร่และเหมืองหิน 98 2,382
การผลิต 17,180 1,258,200
การไฟฟ้า แก๊ส และการประปา 216 8,498
การก่อสร้าง 3,960 94,996
การขายส่ง การขายปลีก การซ่อมแซมยานยนต์ จักรยานยนต์ ของใช้ส่วนบุคคลและของใช้ในครัวเรือน 15,116 234,274
โรงแรมและภัตตาคาร 1,779 32,058
การขนส่ง สถานที่เก็บสินค้าและการคมนาคม 2,146 97,953
ตัวกลางทางการเงิน 1,154 13,968
บริการด้านอสังหาริมทรัพย์ การให้เช่าและบริการทางธุรกิจ 6,949 159,904
การศึกษา 118 3,837
การบริการด้านสุขภาพและสังคม 378 17,620
การให้บริการชุมชน สังคมและบริการส่วนบุคคลอื่นๆ 1,651 36,537
ลูกจ้างในครัวเรือนส่วนบุคคล 16 24
รวม 51,835 1,976,549
ขนาดสถานประกอบกิจการ จำนวน
แห่ง ลูกจ้าง
1 - 4 20,080 44,246
5 - 9 12,089 83,665
10 - 19 6,294 85,523
20 - 49 7,109 227,996
50 - 99 2,563 181,765
100 - 299 2,524 428,855
300 - 499 588 222,658
500 - 999 372 254,557
1000 ขึ้นไป 216 447,284
รวม 51,835 1,976,549
 
ข้อมูล ณ วันที่ 12 เมษายน 2560