หน้าหลัก  กลับ

สถิติแรงงาน

แผนที่ 5 จังหวัดรอบกรุงเทพมหานคร นครปฐม ปทุมธานี สมุทรปราการ นนทบุรี สมุทรสาคร
 
 
 5 จังหวัดรอบกรุงเทพมหานคร
ประเภทอุตสาหกรรม จำนวน
แห่ง ลูกจ้าง
เกษตรกรรม การล่าสัตว์ และการป่าไม้ 557 7,325
การประมง 653 10,045
การทำเหมืองแร่และเหมืองหิน 101 4,031
การผลิต 17,607 1,296,697
การไฟฟ้า แก๊ส และการประปา 236 9,242
การก่อสร้าง 4,335 102,206
การขายส่ง การขายปลีก การซ่อมแซมยานยนต์ จักรยานยนต์ ของใช้ส่วนบุคคลและของใช้ในครัวเรือน 15,793 244,823
โรงแรมและภัตตาคาร 2,026 35,276
การขนส่ง สถานที่เก็บสินค้าและการคมนาคม 2,267 104,148
ตัวกลางทางการเงิน 1,234 14,183
บริการด้านอสังหาริมทรัพย์ การให้เช่าและบริการทางธุรกิจ 7,193 162,133
การศึกษา 126 3,770
การบริการด้านสุขภาพและสังคม 397 18,195
การให้บริการชุมชน สังคมและบริการส่วนบุคคลอื่นๆ 1,856 39,959
ลูกจ้างในครัวเรือนส่วนบุคคล 51 113
รวม 54,432 2,052,146
ขนาดสถานประกอบกิจการ จำนวน
แห่ง ลูกจ้าง
1 - 4 21,353 46,680
5 - 9 12,564 86,967
10 - 19 6,554 89,019
20 - 49 7,590 244,070
50 - 99 2,604 185,102
100 - 299 2,580 436,115
300 - 499 580 220,137
500 - 999 373 251,615
1000 ขึ้นไป 234 492,441
รวม 54,432 2,052,146
 
ข้อมูล ณ วันที่ 26 เมษายน 2561