หน้าหลัก  กลับ

สถิติแรงงาน

แผนที่ภาคใต้ ชุมพร ระนอง พังงา สุราษฎร์ธานี ภูเก็ต กระบี่ ตรัง สตูล นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา ปัตตานี ยะลา นราธิวาส
 
 
 ภาคใต้
ประเภทอุตสาหกรรม จำนวน
แห่ง ลูกจ้าง
เกษตรกรรม การล่าสัตว์ และการป่าไม้ 1,185 11,174
การประมง 7,220 40,750
การทำเหมืองแร่และเหมืองหิน 239 7,863
การผลิต 5,111 192,742
การไฟฟ้า แก๊ส และการประปา 389 9,293
การก่อสร้าง 3,038 50,785
การขายส่ง การขายปลีก การซ่อมแซมยานยนต์ จักรยานยนต์ ของใช้ส่วนบุคคลและของใช้ในครัวเรือน 18,613 157,126
โรงแรมและภัตตาคาร 5,646 133,909
การขนส่ง สถานที่เก็บสินค้าและการคมนาคม 2,356 37,769
ตัวกลางทางการเงิน 1,955 18,480
บริการด้านอสังหาริมทรัพย์ การให้เช่าและบริการทางธุรกิจ 6,268 59,648
การศึกษา 209 2,903
การบริการด้านสุขภาพและสังคม 560 11,239
การให้บริการชุมชน สังคมและบริการส่วนบุคคลอื่นๆ 1,519 16,561
ลูกจ้างในครัวเรือนส่วนบุคคล 39 61
รวม 54,347 750,303
ขนาดสถานประกอบกิจการ จำนวน
แห่ง ลูกจ้าง
1 - 4 คน 28,091 60,792
5 - 9 คน 14,748 100,127
10 - 19 คน 4,898 66,803
20 - 49 คน 4,313 134,518
50 - 99 คน 1,080 77,958
100 - 299 คน 1,002 162,980
300 - 499 คน 126 47,559
500 - 999 คน 59 39,049
1,000 คน ขึ้นไป 30 60,517
รวม 54,347 750,303
 
ข้อมูล ณ วันที่ 18 มิถุนายน 2561