หน้าหลัก  กลับ

สถิติแรงงาน

แผนที่ภาคใต้ ชุมพร ระนอง พังงา สุราษฎร์ธานี ภูเก็ต กระบี่ ตรัง สตูล นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา ปัตตานี ยะลา นราธิวาส
 
 
 ภาคใต้
ประเภทอุตสาหกรรม จำนวน
แห่ง ลูกจ้าง
เกษตรกรรม การล่าสัตว์ และการป่าไม้ 1,085 10,655
การประมง 7,095 39,345
การทำเหมืองแร่และเหมืองหิน 227 6,829
การผลิต 4,981 185,857
การไฟฟ้า แก๊ส และการประปา 373 9,221
การก่อสร้าง 2,824 45,178
การขายส่ง การขายปลีก การซ่อมแซมยานยนต์ จักรยานยนต์ ของใช้ส่วนบุคคลและของใช้ในครัวเรือน 18,297 156,427
โรงแรมและภัตตาคาร 5,455 129,433
การขนส่ง สถานที่เก็บสินค้าและการคมนาคม 2,277 35,520
ตัวกลางทางการเงิน 1,898 17,503
บริการด้านอสังหาริมทรัพย์ การให้เช่าและบริการทางธุรกิจ 6,217 56,970
การศึกษา 202 2,668
การบริการด้านสุขภาพและสังคม 564 11,193
การให้บริการชุมชน สังคมและบริการส่วนบุคคลอื่นๆ 1,467 15,720
ลูกจ้างในครัวเรือนส่วนบุคคล 22 33
รวม 52,984 722,552
ขนาดสถานประกอบกิจการ จำนวน
แห่ง ลูกจ้าง
1 - 4 27,345 59,270
5 - 9 14,268 96,821
10 - 19 4,897 66,759
20 - 49 4,365 136,766
50 - 99 976 71,024
100 - 299 918 149,702
300 - 499 124 46,026
500 - 999 67 43,526
1000 ขึ้นไป 24 52,658
รวม 52,984 722,552
 
ข้อมูล ณ วันที่ 21 กันยายน 2560