หน้าหลัก  กลับ

สถิติแรงงาน

แผนที่ภาคใต้ ชุมพร ระนอง พังงา สุราษฎร์ธานี ภูเก็ต กระบี่ ตรัง สตูล นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา ปัตตานี ยะลา นราธิวาส
 
 
 ภาคใต้
ประเภทอุตสาหกรรม จำนวน
แห่ง ลูกจ้าง
เกษตรกรรม การล่าสัตว์ และการป่าไม้ 1,001 10,139
การประมง 6,877 37,543
การทำเหมืองแร่และเหมืองหิน 221 6,521
การผลิต 4,887 183,477
การไฟฟ้า แก๊ส และการประปา 348 8,579
การก่อสร้าง 2,789 45,136
การขายส่ง การขายปลีก การซ่อมแซมยานยนต์ จักรยานยนต์ ของใช้ส่วนบุคคลและของใช้ในครัวเรือน 18,064 154,501
โรงแรมและภัตตาคาร 5,286 124,505
การขนส่ง สถานที่เก็บสินค้าและการคมนาคม 2,218 35,265
ตัวกลางทางการเงิน 1,824 16,584
บริการด้านอสังหาริมทรัพย์ การให้เช่าและบริการทางธุรกิจ 6,160 56,003
การศึกษา 195 2,584
การบริการด้านสุขภาพและสังคม 562 10,879
การให้บริการชุมชน สังคมและบริการส่วนบุคคลอื่นๆ 1,420 15,702
ลูกจ้างในครัวเรือนส่วนบุคคล 16 23
รวม 51,868 707,441
ขนาดสถานประกอบกิจการ จำนวน
แห่ง ลูกจ้าง
1 - 4 26,913 58,172
5 - 9 13,991 95,076
10 - 19 4,677 63,713
20 - 49 4,176 130,551
50 - 99 995 71,426
100 - 299 908 148,998
300 - 499 123 46,129
500 - 999 61 39,726
1000 ขึ้นไป 24 53,650
รวม 51,868 707,441
 
ข้อมูล ณ วันที่ 12 เมษายน 2560