หน้าหลัก  กลับ

สถิติแรงงาน

แผนที่ภาคใต้ ชุมพร ระนอง พังงา สุราษฎร์ธานี ภูเก็ต กระบี่ ตรัง สตูล นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา ปัตตานี ยะลา นราธิวาส
 
 
 ภาคใต้
ประเภทอุตสาหกรรม จำนวน
แห่ง ลูกจ้าง
เกษตรกรรม การล่าสัตว์ และการป่าไม้ 982 10,153
การประมง 6,788 36,089
การทำเหมืองแร่และเหมืองหิน 220 6,661
การผลิต 4,888 183,442
การไฟฟ้า แก๊ส และการประปา 348 8,580
การก่อสร้าง 2,794 46,496
การขายส่ง การขายปลีก การซ่อมแซมยานยนต์ จักรยานยนต์ ของใช้ส่วนบุคคลและของใช้ในครัวเรือน 18,063 154,587
โรงแรมและภัตตาคาร 5,272 123,801
การขนส่ง สถานที่เก็บสินค้าและการคมนาคม 2,221 35,404
ตัวกลางทางการเงิน 1,797 16,384
บริการด้านอสังหาริมทรัพย์ การให้เช่าและบริการทางธุรกิจ 6,163 56,068
การศึกษา 195 2,840
การบริการด้านสุขภาพและสังคม 563 10,894
การให้บริการชุมชน สังคมและบริการส่วนบุคคลอื่นๆ 1,420 15,774
ลูกจ้างในครัวเรือนส่วนบุคคล 16 23
รวม 51,730 707,196
ขนาดสถานประกอบกิจการ จำนวน
แห่ง ลูกจ้าง
1 - 4 26,865 58,058
5 - 9 13,928 94,613
10 - 19 4,669 63,626
20 - 49 4,128 128,740
50 - 99 1,017 72,762
100 - 299 914 149,991
300 - 499 124 46,612
500 - 999 62 40,263
1000 ขึ้นไป 23 52,531
รวม 51,730 707,196
 
ข้อมูล ณ วันที่ 17 มีนาคม 2560