หน้าหลัก  กลับ

สถิติแรงงาน

แผนที่ภาคใต้ ชุมพร ระนอง พังงา สุราษฎร์ธานี ภูเก็ต กระบี่ ตรัง สตูล นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา ปัตตานี ยะลา นราธิวาส
 
 
 ภาคใต้
ประเภทอุตสาหกรรม จำนวน
แห่ง ลูกจ้าง
เกษตรกรรม การล่าสัตว์ และการป่าไม้ 1,204 11,313
การประมง 8,106 48,287
การทำเหมืองแร่และเหมืองหิน 246 7,992
การผลิต 5,211 197,260
การไฟฟ้า แก๊ส และการประปา 395 9,362
การก่อสร้าง 3,172 54,347
การขายส่ง การขายปลีก การซ่อมแซมยานยนต์ จักรยานยนต์ ของใช้ส่วนบุคคลและของใช้ในครัวเรือน 18,877 159,110
โรงแรมและภัตตาคาร 5,802 136,178
การขนส่ง สถานที่เก็บสินค้าและการคมนาคม 2,490 39,263
ตัวกลางทางการเงิน 2,048 19,590
บริการด้านอสังหาริมทรัพย์ การให้เช่าและบริการทางธุรกิจ 6,321 64,268
การศึกษา 215 3,240
การบริการด้านสุขภาพและสังคม 566 11,584
การให้บริการชุมชน สังคมและบริการส่วนบุคคลอื่นๆ 1,581 17,234
ลูกจ้างในครัวเรือนส่วนบุคคล 43 65
รวม 56,277 779,093
ขนาดสถานประกอบกิจการ จำนวน
แห่ง ลูกจ้าง
1 - 4 คน 28,777 62,524
5 - 9 คน 15,454 104,714
10 - 19 คน 5,196 70,822
20 - 49 คน 4,488 139,004
50 - 99 คน 1,111 79,857
100 - 299 คน 1,021 166,617
300 - 499 คน 135 50,494
500 - 999 คน 63 41,170
1,000 คน ขึ้นไป 32 63,891
รวม 56,277 779,093
 
ข้อมูล ณ วันที่ 10 ธันวาคม 2561