หน้าหลัก  กลับ

สถิติแรงงาน

แผนที่ภาคใต้ ชุมพร ระนอง พังงา สุราษฎร์ธานี ภูเก็ต กระบี่ ตรัง สตูล นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา ปัตตานี ยะลา นราธิวาส
 
 
 ภาคใต้
ประเภทอุตสาหกรรม จำนวน
แห่ง ลูกจ้าง
เกษตรกรรม การล่าสัตว์ และการป่าไม้ 1,011 10,457
การประมง 6,901 37,634
การทำเหมืองแร่และเหมืองหิน 221 6,527
การผลิต 4,888 183,095
การไฟฟ้า แก๊ส และการประปา 350 8,706
การก่อสร้าง 2,656 44,226
การขายส่ง การขายปลีก การซ่อมแซมยานยนต์ จักรยานยนต์ ของใช้ส่วนบุคคลและของใช้ในครัวเรือน 18,087 155,616
โรงแรมและภัตตาคาร 5,306 127,675
การขนส่ง สถานที่เก็บสินค้าและการคมนาคม 2,224 35,294
ตัวกลางทางการเงิน 1,886 17,371
บริการด้านอสังหาริมทรัพย์ การให้เช่าและบริการทางธุรกิจ 6,158 57,081
การศึกษา 195 2,594
การบริการด้านสุขภาพและสังคม 564 11,104
การให้บริการชุมชน สังคมและบริการส่วนบุคคลอื่นๆ 1,420 15,304
ลูกจ้างในครัวเรือนส่วนบุคคล 17 24
รวม 51,884 712,708
ขนาดสถานประกอบกิจการ จำนวน
แห่ง ลูกจ้าง
1 - 4 26,909 58,158
5 - 9 13,939 94,704
10 - 19 4,687 63,913
20 - 49 4,209 131,200
50 - 99 1,001 72,196
100 - 299 929 152,355
300 - 499 122 45,505
500 - 999 65 42,525
1000 ขึ้นไป 23 52,152
รวม 51,884 712,708
 
ข้อมูล ณ วันที่ 19 พฤษภาคม 2560