หน้าหลัก  กลับ

สถิติแรงงาน

แผนที่ภาคใต้ ชุมพร ระนอง พังงา สุราษฎร์ธานี ภูเก็ต กระบี่ ตรัง สตูล นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา ปัตตานี ยะลา นราธิวาส
 
 
 ภาคใต้
ประเภทอุตสาหกรรม จำนวน
แห่ง ลูกจ้าง
เกษตรกรรม การล่าสัตว์ และการป่าไม้ 1,030 10,507
การประมง 7,038 38,560
การทำเหมืองแร่และเหมืองหิน 225 6,787
การผลิต 4,921 184,635
การไฟฟ้า แก๊ส และการประปา 364 9,044
การก่อสร้าง 2,716 45,504
การขายส่ง การขายปลีก การซ่อมแซมยานยนต์ จักรยานยนต์ ของใช้ส่วนบุคคลและของใช้ในครัวเรือน 18,154 155,660
โรงแรมและภัตตาคาร 5,369 129,378
การขนส่ง สถานที่เก็บสินค้าและการคมนาคม 2,248 35,740
ตัวกลางทางการเงิน 1,894 17,500
บริการด้านอสังหาริมทรัพย์ การให้เช่าและบริการทางธุรกิจ 6,183 57,450
การศึกษา 198 2,612
การบริการด้านสุขภาพและสังคม 564 11,201
การให้บริการชุมชน สังคมและบริการส่วนบุคคลอื่นๆ 1,436 15,681
ลูกจ้างในครัวเรือนส่วนบุคคล 17 24
รวม 52,357 720,283
ขนาดสถานประกอบกิจการ จำนวน
แห่ง ลูกจ้าง
1 - 4 27,076 58,567
5 - 9 14,063 95,499
10 - 19 4,787 65,282
20 - 49 4,277 133,771
50 - 99 1,008 73,033
100 - 299 930 151,949
300 - 499 127 47,234
500 - 999 65 42,290
1000 ขึ้นไป 24 52,658
รวม 52,357 720,283
 
ข้อมูล ณ วันที่ 23 กรกฎาคม 2560