หน้าหลัก  กลับ

สถิติแรงงาน

แผนที่ภาคใต้ ชุมพร ระนอง พังงา สุราษฎร์ธานี ภูเก็ต กระบี่ ตรัง สตูล นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา ปัตตานี ยะลา นราธิวาส
 
 
 ภาคใต้
ประเภทอุตสาหกรรม จำนวน
แห่ง ลูกจ้าง
เกษตรกรรม การล่าสัตว์ และการป่าไม้ 1,190 11,304
การประมง 7,643 44,911
การทำเหมืองแร่และเหมืองหิน 240 7,521
การผลิต 5,146 196,661
การไฟฟ้า แก๊ส และการประปา 390 9,352
การก่อสร้าง 3,097 51,731
การขายส่ง การขายปลีก การซ่อมแซมยานยนต์ จักรยานยนต์ ของใช้ส่วนบุคคลและของใช้ในครัวเรือน 18,704 157,545
โรงแรมและภัตตาคาร 5,701 133,699
การขนส่ง สถานที่เก็บสินค้าและการคมนาคม 2,399 38,329
ตัวกลางทางการเงิน 1,985 18,718
บริการด้านอสังหาริมทรัพย์ การให้เช่าและบริการทางธุรกิจ 6,286 60,244
การศึกษา 209 2,886
การบริการด้านสุขภาพและสังคม 562 10,992
การให้บริการชุมชน สังคมและบริการส่วนบุคคลอื่นๆ 1,540 16,887
ลูกจ้างในครัวเรือนส่วนบุคคล 41 63
รวม 55,133 760,843
ขนาดสถานประกอบกิจการ จำนวน
แห่ง ลูกจ้าง
1 - 4 คน 28,393 61,524
5 - 9 คน 15,019 101,947
10 - 19 คน 5,029 68,565
20 - 49 คน 4,382 136,097
50 - 99 คน 1,077 77,465
100 - 299 คน 1,010 163,800
300 - 499 คน 132 49,777
500 - 999 คน 61 40,405
1,000 คน ขึ้นไป 30 61,263
รวม 55,133 760,843
 
ข้อมูล ณ วันที่ 16 สิงหาคม 2561