หน้าหลัก  กลับ

สถิติแรงงาน

แผนที่ภาคใต้ ชุมพร ระนอง พังงา สุราษฎร์ธานี ภูเก็ต กระบี่ ตรัง สตูล นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา ปัตตานี ยะลา นราธิวาส
 
 
 ภาคใต้
ประเภทอุตสาหกรรม จำนวน
แห่ง ลูกจ้าง
เกษตรกรรม การล่าสัตว์ และการป่าไม้ 1,119 10,753
การประมง 7,108 39,441
การทำเหมืองแร่และเหมืองหิน 235 7,658
การผลิต 5,055 189,131
การไฟฟ้า แก๊ส และการประปา 377 9,204
การก่อสร้าง 2,882 47,465
การขายส่ง การขายปลีก การซ่อมแซมยานยนต์ จักรยานยนต์ ของใช้ส่วนบุคคลและของใช้ในครัวเรือน 18,434 157,089
โรงแรมและภัตตาคาร 5,546 132,359
การขนส่ง สถานที่เก็บสินค้าและการคมนาคม 2,312 36,562
ตัวกลางทางการเงิน 1,936 18,100
บริการด้านอสังหาริมทรัพย์ การให้เช่าและบริการทางธุรกิจ 6,262 60,213
การศึกษา 204 2,828
การบริการด้านสุขภาพและสังคม 563 11,400
การให้บริการชุมชน สังคมและบริการส่วนบุคคลอื่นๆ 1,488 15,837
ลูกจ้างในครัวเรือนส่วนบุคคล 28 48
รวม 53,549 738,088
ขนาดสถานประกอบกิจการ จำนวน
แห่ง ลูกจ้าง
1 - 4 27,602 59,877
5 - 9 14,475 98,236
10 - 19 4,929 67,146
20 - 49 4,356 136,040
50 - 99 1,014 73,214
100 - 299 959 156,510
300 - 499 119 44,420
500 - 999 67 43,463
1000 ขึ้นไป 28 59,182
รวม 53,549 738,088
 
ข้อมูล ณ วันที่ 20 มกราคม 2561