หน้าหลัก  กลับ

สถิติแรงงาน

แผนที่ภาคใต้ ชุมพร ระนอง พังงา สุราษฎร์ธานี ภูเก็ต กระบี่ ตรัง สตูล นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา ปัตตานี ยะลา นราธิวาส
 
 
 ภาคใต้
ประเภทอุตสาหกรรม จำนวน
แห่ง ลูกจ้าง
เกษตรกรรม การล่าสัตว์ และการป่าไม้ 1,202 11,480
การประมง 7,901 46,782
การทำเหมืองแร่และเหมืองหิน 244 7,933
การผลิต 5,189 197,714
การไฟฟ้า แก๊ส และการประปา 391 9,363
การก่อสร้าง 3,146 52,976
การขายส่ง การขายปลีก การซ่อมแซมยานยนต์ จักรยานยนต์ ของใช้ส่วนบุคคลและของใช้ในครัวเรือน 18,804 158,147
โรงแรมและภัตตาคาร 5,757 135,541
การขนส่ง สถานที่เก็บสินค้าและการคมนาคม 2,456 38,858
ตัวกลางทางการเงิน 2,000 18,748
บริการด้านอสังหาริมทรัพย์ การให้เช่าและบริการทางธุรกิจ 6,312 64,147
การศึกษา 214 3,000
การบริการด้านสุขภาพและสังคม 564 10,998
การให้บริการชุมชน สังคมและบริการส่วนบุคคลอื่นๆ 1,565 17,074
ลูกจ้างในครัวเรือนส่วนบุคคล 42 64
รวม 55,787 772,825
ขนาดสถานประกอบกิจการ จำนวน
แห่ง ลูกจ้าง
1 - 4 คน 28,654 62,214
5 - 9 คน 15,245 103,340
10 - 19 คน 5,106 69,629
20 - 49 คน 4,459 138,554
50 - 99 คน 1,085 78,198
100 - 299 คน 1,010 164,772
300 - 499 คน 133 49,945
500 - 999 คน 63 41,567
1,000 คน ขึ้นไป 32 64,606
รวม 55,787 772,825
 
ข้อมูล ณ วันที่ 18 ตุลาคม 2561