หน้าหลัก  กลับ

สถิติแรงงาน

แผนที่ภาคใต้ ชุมพร ระนอง พังงา สุราษฎร์ธานี ภูเก็ต กระบี่ ตรัง สตูล นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา ปัตตานี ยะลา นราธิวาส
 
 
 ภาคใต้
ประเภทอุตสาหกรรม จำนวน
แห่ง ลูกจ้าง
เกษตรกรรม การล่าสัตว์ และการป่าไม้ 1,211 11,530
การประมง 8,281 49,401
การทำเหมืองแร่และเหมืองหิน 249 7,515
การผลิต 5,245 195,046
การไฟฟ้า แก๊ส และการประปา 399 9,619
การก่อสร้าง 3,178 52,515
การขายส่ง การขายปลีก การซ่อมแซมยานยนต์ จักรยานยนต์ ของใช้ส่วนบุคคลและของใช้ในครัวเรือน 19,003 161,355
โรงแรมและภัตตาคาร 5,857 138,387
การขนส่ง สถานที่เก็บสินค้าและการคมนาคม 2,538 41,140
ตัวกลางทางการเงิน 2,055 19,885
บริการด้านอสังหาริมทรัพย์ การให้เช่าและบริการทางธุรกิจ 6,333 59,734
การศึกษา 216 3,120
การบริการด้านสุขภาพและสังคม 566 11,911
การให้บริการชุมชน สังคมและบริการส่วนบุคคลอื่นๆ 1,587 17,256
ลูกจ้างในครัวเรือนส่วนบุคคล 43 65
รวม 56,761 778,479
ขนาดสถานประกอบกิจการ จำนวน
แห่ง ลูกจ้าง
1 - 4 คน 28,926 62,888
5 - 9 คน 15,684 106,199
10 - 19 คน 5,280 71,988
20 - 49 คน 4,501 139,114
50 - 99 คน 1,123 80,871
100 - 299 คน 1,022 167,252
300 - 499 คน 134 50,104
500 - 999 คน 60 39,528
1,000 คน ขึ้นไป 31 60,535
รวม 56,761 778,479
 
ข้อมูล ณ วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2562