หน้าหลัก  กลับ

สถิติแรงงาน

แผนที่ภาคใต้ ชุมพร ระนอง พังงา สุราษฎร์ธานี ภูเก็ต กระบี่ ตรัง สตูล นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา ปัตตานี ยะลา นราธิวาส
 
 
 ภาคใต้
ประเภทอุตสาหกรรม จำนวน
แห่ง ลูกจ้าง
เกษตรกรรม การล่าสัตว์ และการป่าไม้ 1,106 10,748
การประมง 7,105 39,435
การทำเหมืองแร่และเหมืองหิน 231 7,472
การผลิต 5,005 185,337
การไฟฟ้า แก๊ส และการประปา 377 9,124
การก่อสร้าง 2,871 47,180
การขายส่ง การขายปลีก การซ่อมแซมยานยนต์ จักรยานยนต์ ของใช้ส่วนบุคคลและของใช้ในครัวเรือน 18,365 156,856
โรงแรมและภัตตาคาร 5,497 130,701
การขนส่ง สถานที่เก็บสินค้าและการคมนาคม 2,291 35,794
ตัวกลางทางการเงิน 1,910 17,650
บริการด้านอสังหาริมทรัพย์ การให้เช่าและบริการทางธุรกิจ 6,236 57,487
การศึกษา 203 2,670
การบริการด้านสุขภาพและสังคม 564 11,158
การให้บริการชุมชน สังคมและบริการส่วนบุคคลอื่นๆ 1,476 15,746
ลูกจ้างในครัวเรือนส่วนบุคคล 28 48
รวม 53,265 727,406
ขนาดสถานประกอบกิจการ จำนวน
แห่ง ลูกจ้าง
1 - 4 27,484 59,610
5 - 9 14,341 97,324
10 - 19 4,935 67,261
20 - 49 4,375 136,900
50 - 99 987 71,766
100 - 299 929 151,900
300 - 499 122 45,207
500 - 999 66 42,791
1000 ขึ้นไป 26 54,647
รวม 53,265 727,406
 
ข้อมูล ณ วันที่ 19 พฤศจิกายน 2560