หน้าหลัก  กลับ

สถิติแรงงาน

แผนที่ภาคใต้ ชุมพร ระนอง พังงา สุราษฎร์ธานี ภูเก็ต กระบี่ ตรัง สตูล นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา ปัตตานี ยะลา นราธิวาส
 
 
 ภาคใต้
ประเภทอุตสาหกรรม จำนวน
แห่ง ลูกจ้าง
เกษตรกรรม การล่าสัตว์ และการป่าไม้ 1,177 11,175
การประมง 7,200 40,559
การทำเหมืองแร่และเหมืองหิน 238 7,812
การผลิต 5,086 192,170
การไฟฟ้า แก๊ส และการประปา 383 9,355
การก่อสร้าง 2,943 49,700
การขายส่ง การขายปลีก การซ่อมแซมยานยนต์ จักรยานยนต์ ของใช้ส่วนบุคคลและของใช้ในครัวเรือน 18,559 157,030
โรงแรมและภัตตาคาร 5,590 133,015
การขนส่ง สถานที่เก็บสินค้าและการคมนาคม 2,336 37,217
ตัวกลางทางการเงิน 1,955 18,397
บริการด้านอสังหาริมทรัพย์ การให้เช่าและบริการทางธุรกิจ 6,246 59,177
การศึกษา 207 2,894
การบริการด้านสุขภาพและสังคม 563 11,310
การให้บริการชุมชน สังคมและบริการส่วนบุคคลอื่นๆ 1,503 16,114
ลูกจ้างในครัวเรือนส่วนบุคคล 35 57
รวม 54,021 745,982
ขนาดสถานประกอบกิจการ จำนวน
แห่ง ลูกจ้าง
1 - 4 27,898 60,458
5 - 9 14,684 99,672
10 - 19 4,869 66,316
20 - 49 4,301 134,252
50 - 99 1,067 77,151
100 - 299 990 161,117
300 - 499 122 46,039
500 - 999 60 39,531
1000 ขึ้นไป 30 61,446
รวม 54,021 745,982
 
ข้อมูล ณ วันที่ 26 เมษายน 2561