สถิติแรงงาน

ข้อมูล ณ วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2562
แผนที่ประเทศไทย ภาคกลาง ภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต้ 5 จังหวัดรอบกรุงเทพฯ กรุงเทพมหานคร
 ประเทศไทย
ประเภทอุตสาหกรรม จำนวน
แห่ง ลูกจ้าง
เกษตรกรรม การล่าสัตว์ และการป่าไม้ 9,115 122,862
การประมง 13,147 95,599
การทำเหมืองแร่และเหมืองหิน 1,463 47,380
การผลิต 69,651 4,097,988
การไฟฟ้า แก๊ส และการประปา 2,960 86,112
การก่อสร้าง 31,148 582,503
การขายส่ง การขายปลีก การซ่อมแซมยานยนต์ จักรยานยนต์ ของใช้ส่วนบุคคลและของใช้ในครัวเรือน 146,669 1,709,566
โรงแรมและภัตตาคาร 28,889 522,603
การขนส่ง สถานที่เก็บสินค้าและการคมนาคม 18,693 536,406
ตัวกลางทางการเงิน 18,506 335,044
บริการด้านอสังหาริมทรัพย์ การให้เช่าและบริการทางธุรกิจ 48,730 983,808
การศึกษา 1,333 23,534
การบริการด้านสุขภาพและสังคม 3,838 149,049
การให้บริการชุมชน สังคมและบริการส่วนบุคคลอื่นๆ 12,970 201,559
ลูกจ้างในครัวเรือนส่วนบุคคล 994 1,409
รวม 408,106 9,495,422
ขนาดสถานประกอบกิจการ จำนวน
แห่ง ลูกจ้าง
1 - 4 คน 186,160 403,594
5 - 9 คน 105,038 719,894
10 - 19 คน 46,279 628,295
20 - 49 คน 42,531 1,335,945
50 - 99 คน 12,599 895,623
100 - 299 คน 10,940 1,824,829
300 - 499 คน 2,294 873,807
500 - 999 คน 1,426 974,799
1,000 คน ขึ้นไป 839 1,838,636
รวม 408,106 9,495,422