สถิติแรงงาน

ข้อมูล ณ วันที่ 18 ตุลาคม 2561
แผนที่ประเทศไทย ภาคกลาง ภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต้ 5 จังหวัดรอบกรุงเทพฯ กรุงเทพมหานคร
 ประเทศไทย
ประเภทอุตสาหกรรม จำนวน
แห่ง ลูกจ้าง
เกษตรกรรม การล่าสัตว์ และการป่าไม้ 8,698 117,885
การประมง 12,606 90,971
การทำเหมืองแร่และเหมืองหิน 1,499 48,551
การผลิต 68,980 4,071,612
การไฟฟ้า แก๊ส และการประปา 2,884 85,066
การก่อสร้าง 30,479 572,574
การขายส่ง การขายปลีก การซ่อมแซมยานยนต์ จักรยานยนต์ ของใช้ส่วนบุคคลและของใช้ในครัวเรือน 144,799 1,675,232
โรงแรมและภัตตาคาร 28,091 514,704
การขนส่ง สถานที่เก็บสินค้าและการคมนาคม 18,125 512,933
ตัวกลางทางการเงิน 18,179 332,227
บริการด้านอสังหาริมทรัพย์ การให้เช่าและบริการทางธุรกิจ 48,109 971,918
การศึกษา 1,294 22,371
การบริการด้านสุขภาพและสังคม 3,779 144,987
การให้บริการชุมชน สังคมและบริการส่วนบุคคลอื่นๆ 12,696 197,503
ลูกจ้างในครัวเรือนส่วนบุคคล 993 1,457
รวม 401,211 9,359,991
ขนาดสถานประกอบกิจการ จำนวน
แห่ง ลูกจ้าง
1 - 4 คน 183,149 396,876
5 - 9 คน 103,100 706,938
10 - 19 คน 45,264 614,864
20 - 49 คน 41,961 1,318,093
50 - 99 คน 12,348 877,383
100 - 299 คน 10,855 1,805,851
300 - 499 คน 2,285 869,052
500 - 999 คน 1,414 965,558
1,000 คน ขึ้นไป 835 1,805,376
รวม 401,211 9,359,991