สถิติแรงงาน

ข้อมูล ณ วันที่ 21 กันยายน 2560
แผนที่ประเทศไทย ภาคกลาง ภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต้ 5 จังหวัดรอบกรุงเทพฯ กรุงเทพมหานคร
 ประเทศไทย
ประเภทอุตสาหกรรม จำนวน
แห่ง ลูกจ้าง
เกษตรกรรม การล่าสัตว์ และการป่าไม้ 7,170 102,847
การประมง 11,052 76,267
การทำเหมืองแร่และเหมืองหิน 1,431 47,769
การผลิต 66,449 3,934,870
การไฟฟ้า แก๊ส และการประปา 2,688 78,620
การก่อสร้าง 27,523 518,424
การขายส่ง การขายปลีก การซ่อมแซมยานยนต์ จักรยานยนต์ ของใช้ส่วนบุคคลและของใช้ในครัวเรือน 139,215 1,624,595
โรงแรมและภัตตาคาร 25,998 486,017
การขนส่ง สถานที่เก็บสินค้าและการคมนาคม 16,844 480,875
ตัวกลางทางการเงิน 16,868 312,720
บริการด้านอสังหาริมทรัพย์ การให้เช่าและบริการทางธุรกิจ 45,477 891,889
การศึกษา 1,218 17,036
การบริการด้านสุขภาพและสังคม 3,670 136,722
การให้บริการชุมชน สังคมและบริการส่วนบุคคลอื่นๆ 11,578 175,903
ลูกจ้างในครัวเรือนส่วนบุคคล 965 1,305
รวม 378,146 8,885,859
ขนาดสถานประกอบกิจการ จำนวน
แห่ง ลูกจ้าง
0 1 5
1 - 4 172,435 373,998
5 - 9 97,708 669,747
10 - 19 42,013 571,691
20 - 49 39,944 1,260,916
50 - 99 11,399 812,345
100 - 299 10,297 1,718,039
300 - 499 2,171 822,873
500 - 999 1,400 964,683
1000 ขึ้นไป 778 1,691,562
รวม 378,146 8,885,859