สถิติแรงงาน

ข้อมูล ณ วันที่ 20 มกราคม 2561
แผนที่ประเทศไทย ภาคกลาง ภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต้ 5 จังหวัดรอบกรุงเทพฯ กรุงเทพมหานคร
 ประเทศไทย
ประเภทอุตสาหกรรม จำนวน
แห่ง ลูกจ้าง
เกษตรกรรม การล่าสัตว์ และการป่าไม้ 7,827 107,934
การประมง 11,173 77,483
การทำเหมืองแร่และเหมืองหิน 1,440 48,736
การผลิต 66,934 3,946,534
การไฟฟ้า แก๊ส และการประปา 2,727 78,437
การก่อสร้าง 28,051 523,649
การขายส่ง การขายปลีก การซ่อมแซมยานยนต์ จักรยานยนต์ ของใช้ส่วนบุคคลและของใช้ในครัวเรือน 140,167 1,647,771
โรงแรมและภัตตาคาร 26,436 495,900
การขนส่ง สถานที่เก็บสินค้าและการคมนาคม 17,026 488,267
ตัวกลางทางการเงิน 17,157 320,823
บริการด้านอสังหาริมทรัพย์ การให้เช่าและบริการทางธุรกิจ 45,855 904,347
การศึกษา 1,221 18,641
การบริการด้านสุขภาพและสังคม 3,680 135,782
การให้บริการชุมชน สังคมและบริการส่วนบุคคลอื่นๆ 11,852 180,453
ลูกจ้างในครัวเรือนส่วนบุคคล 951 1,335
รวม 382,497 8,976,092
ขนาดสถานประกอบกิจการ จำนวน
แห่ง ลูกจ้าง
0 1 5
1 - 4 174,574 378,305
5 - 9 98,621 676,111
10 - 19 42,654 580,256
20 - 49 40,222 1,267,447
50 - 99 11,638 827,824
100 - 299 10,410 1,731,691
300 - 499 2,179 825,731
500 - 999 1,402 962,967
1000 ขึ้นไป 796 1,725,755
รวม 382,497 8,976,092