สถิติแรงงาน

ข้อมูล ณ วันที่ 18 มิถุนายน 2561
แผนที่ประเทศไทย ภาคกลาง ภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต้ 5 จังหวัดรอบกรุงเทพฯ กรุงเทพมหานคร
 ประเทศไทย
ประเภทอุตสาหกรรม จำนวน
แห่ง ลูกจ้าง
เกษตรกรรม การล่าสัตว์ และการป่าไม้ 8,409 113,119
การประมง 11,644 82,115
การทำเหมืองแร่และเหมืองหิน 1,459 49,002
การผลิต 67,977 4,033,962
การไฟฟ้า แก๊ส และการประปา 2,824 81,158
การก่อสร้าง 29,197 551,821
การขายส่ง การขายปลีก การซ่อมแซมยานยนต์ จักรยานยนต์ ของใช้ส่วนบุคคลและของใช้ในครัวเรือน 142,760 1,650,487
โรงแรมและภัตตาคาร 27,408 506,816
การขนส่ง สถานที่เก็บสินค้าและการคมนาคม 17,514 503,521
ตัวกลางทางการเงิน 17,671 329,636
บริการด้านอสังหาริมทรัพย์ การให้เช่าและบริการทางธุรกิจ 47,054 957,128
การศึกษา 1,260 19,970
การบริการด้านสุขภาพและสังคม 3,737 147,694
การให้บริการชุมชน สังคมและบริการส่วนบุคคลอื่นๆ 12,341 187,866
ลูกจ้างในครัวเรือนส่วนบุคคล 982 1,378
รวม 392,237 9,215,673
ขนาดสถานประกอบกิจการ จำนวน
แห่ง ลูกจ้าง
1 - 4 คน 179,091 388,155
5 - 9 คน 101,060 693,248
10 - 19 คน 43,841 595,877
20 - 49 คน 40,859 1,285,123
50 - 99 คน 12,190 865,651
100 - 299 คน 10,724 1,787,845
300 - 499 คน 2,234 849,005
500 - 999 คน 1,410 964,353
1,000 คน ขึ้นไป 828 1,786,416
รวม 392,237 9,215,673