สถิติแรงงาน

ข้อมูล ณ วันที่ 10 ธันวาคม 2561
แผนที่ประเทศไทย ภาคกลาง ภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต้ 5 จังหวัดรอบกรุงเทพฯ กรุงเทพมหานคร
 ประเทศไทย
ประเภทอุตสาหกรรม จำนวน
แห่ง ลูกจ้าง
เกษตรกรรม การล่าสัตว์ และการป่าไม้ 8,905 118,411
การประมง 12,853 93,430
การทำเหมืองแร่และเหมืองหิน 1,450 47,861
การผลิต 69,270 4,082,219
การไฟฟ้า แก๊ส และการประปา 2,907 85,604
การก่อสร้าง 30,819 581,237
การขายส่ง การขายปลีก การซ่อมแซมยานยนต์ จักรยานยนต์ ของใช้ส่วนบุคคลและของใช้ในครัวเรือน 145,570 1,684,131
โรงแรมและภัตตาคาร 28,337 516,191
การขนส่ง สถานที่เก็บสินค้าและการคมนาคม 18,402 521,273
ตัวกลางทางการเงิน 18,360 328,464
บริการด้านอสังหาริมทรัพย์ การให้เช่าและบริการทางธุรกิจ 48,415 982,063
การศึกษา 1,313 23,051
การบริการด้านสุขภาพและสังคม 3,797 148,273
การให้บริการชุมชน สังคมและบริการส่วนบุคคลอื่นๆ 12,829 199,659
ลูกจ้างในครัวเรือนส่วนบุคคล 995 1,459
รวม 404,222 9,413,326
ขนาดสถานประกอบกิจการ จำนวน
แห่ง ลูกจ้าง
1 - 4 คน 184,343 399,493
5 - 9 คน 103,805 711,572
10 - 19 คน 45,790 621,780
20 - 49 คน 42,328 1,328,436
50 - 99 คน 12,505 888,753
100 - 299 คน 10,906 1,816,560
300 - 499 คน 2,286 869,189
500 - 999 คน 1,419 967,575
1,000 คน ขึ้นไป 840 1,809,968
รวม 404,222 9,413,326