สถิติแรงงาน

ข้อมูล ณ วันที่ 17 มีนาคม 2560
แผนที่ประเทศไทย ภาคกลาง ภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต้ 5 จังหวัดรอบกรุงเทพฯ กรุงเทพมหานคร
 ประเทศไทย
ประเภทอุตสาหกรรม จำนวน
แห่ง ลูกจ้าง
เกษตรกรรม การล่าสัตว์ และการป่าไม้ 6,415 97,520
การประมง 10,370 69,980
การทำเหมืองแร่และเหมืองหิน 1,384 48,476
การผลิต 65,474 4,080,345
การไฟฟ้า แก๊ส และการประปา 2,557 76,280
การก่อสร้าง 26,223 507,856
การขายส่ง การขายปลีก การซ่อมแซมยานยนต์ จักรยานยนต์ ของใช้ส่วนบุคคลและของใช้ในครัวเรือน 136,773 1,647,392
โรงแรมและภัตตาคาร 24,874 475,988
การขนส่ง สถานที่เก็บสินค้าและการคมนาคม 16,319 479,072
ตัวกลางทางการเงิน 16,199 305,398
บริการด้านอสังหาริมทรัพย์ การให้เช่าและบริการทางธุรกิจ 44,622 878,344
การศึกษา 1,204 17,836
การบริการด้านสุขภาพและสังคม 3,636 144,958
การให้บริการชุมชน สังคมและบริการส่วนบุคคลอื่นๆ 11,165 173,456
ลูกจ้างในครัวเรือนส่วนบุคคล 795 1,061
รวม 368,010 9,003,962
ขนาดสถานประกอบกิจการ จำนวน
แห่ง ลูกจ้าง
0 1 5
1 - 4 167,867 364,633
5 - 9 95,413 654,264
10 - 19 40,299 548,836
20 - 49 38,266 1,204,260
50 - 99 11,552 818,837
100 - 299 10,237 1,709,232
300 - 499 2,202 833,034
500 - 999 1,382 950,209
1000 ขึ้นไป 791 1,920,652
รวม 368,010 9,003,962