สถิติแรงงาน

ข้อมูล ณ วันที่ 16 สิงหาคม 2561
แผนที่ประเทศไทย ภาคกลาง ภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต้ 5 จังหวัดรอบกรุงเทพฯ กรุงเทพมหานคร
 ประเทศไทย
ประเภทอุตสาหกรรม จำนวน
แห่ง ลูกจ้าง
เกษตรกรรม การล่าสัตว์ และการป่าไม้ 8,609 115,934
การประมง 12,292 88,288
การทำเหมืองแร่และเหมืองหิน 1,475 47,869
การผลิต 68,568 4,048,521
การไฟฟ้า แก๊ส และการประปา 2,857 83,126
การก่อสร้าง 29,951 564,696
การขายส่ง การขายปลีก การซ่อมแซมยานยนต์ จักรยานยนต์ ของใช้ส่วนบุคคลและของใช้ในครัวเรือน 144,036 1,668,420
โรงแรมและภัตตาคาร 27,824 512,199
การขนส่ง สถานที่เก็บสินค้าและการคมนาคม 17,803 506,431
ตัวกลางทางการเงิน 17,963 333,133
บริการด้านอสังหาริมทรัพย์ การให้เช่าและบริการทางธุรกิจ 47,669 965,411
การศึกษา 1,273 22,076
การบริการด้านสุขภาพและสังคม 3,765 149,689
การให้บริการชุมชน สังคมและบริการส่วนบุคคลอื่นๆ 12,538 197,577
ลูกจ้างในครัวเรือนส่วนบุคคล 988 1,458
รวม 397,611 9,304,828
ขนาดสถานประกอบกิจการ จำนวน
แห่ง ลูกจ้าง
1 - 4 คน 181,479 393,398
5 - 9 คน 102,217 700,791
10 - 19 คน 44,788 608,616
20 - 49 คน 41,570 1,305,678
50 - 99 คน 12,249 870,092
100 - 299 คน 10,803 1,798,635
300 - 499 คน 2,261 860,341
500 - 999 คน 1,406 960,574
1,000 คน ขึ้นไป 838 1,806,703
รวม 397,611 9,304,828