สถิติแรงงาน

ข้อมูล ณ วันที่ 26 เมษายน 2561
แผนที่ประเทศไทย ภาคกลาง ภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต้ 5 จังหวัดรอบกรุงเทพฯ กรุงเทพมหานคร
 ประเทศไทย
ประเภทอุตสาหกรรม จำนวน
แห่ง ลูกจ้าง
เกษตรกรรม การล่าสัตว์ และการป่าไม้ 8,268 111,714
การประมง 11,429 80,134
การทำเหมืองแร่และเหมืองหิน 1,454 50,215
การผลิต 67,598 4,039,598
การไฟฟ้า แก๊ส และการประปา 2,795 80,826
การก่อสร้าง 28,729 541,771
การขายส่ง การขายปลีก การซ่อมแซมยานยนต์ จักรยานยนต์ ของใช้ส่วนบุคคลและของใช้ในครัวเรือน 141,901 1,650,472
โรงแรมและภัตตาคาร 27,092 503,205
การขนส่ง สถานที่เก็บสินค้าและการคมนาคม 17,320 500,467
ตัวกลางทางการเงิน 17,460 328,026
บริการด้านอสังหาริมทรัพย์ การให้เช่าและบริการทางธุรกิจ 46,494 945,449
การศึกษา 1,241 19,622
การบริการด้านสุขภาพและสังคม 3,716 145,588
การให้บริการชุมชน สังคมและบริการส่วนบุคคลอื่นๆ 12,130 184,550
ลูกจ้างในครัวเรือนส่วนบุคคล 973 1,361
รวม 388,600 9,182,998
ขนาดสถานประกอบกิจการ จำนวน
แห่ง ลูกจ้าง
1 - 4 177,389 384,605
5 - 9 100,298 688,086
10 - 19 43,278 588,664
20 - 49 40,389 1,271,258
50 - 99 12,120 860,610
100 - 299 10,673 1,780,547
300 - 499 2,210 840,150
500 - 999 1,419 971,770
1000 ขึ้นไป 824 1,797,308
รวม 388,600 9,182,998