สถิติแรงงาน

ข้อมูล ณ วันที่ 19 พฤศจิกายน 2560
แผนที่ประเทศไทย ภาคกลาง ภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต้ 5 จังหวัดรอบกรุงเทพฯ กรุงเทพมหานคร
 ประเทศไทย
ประเภทอุตสาหกรรม จำนวน
แห่ง ลูกจ้าง
เกษตรกรรม การล่าสัตว์ และการป่าไม้ 7,482 105,325
การประมง 11,102 76,796
การทำเหมืองแร่และเหมืองหิน 1,441 48,320
การผลิต 66,667 3,933,679
การไฟฟ้า แก๊ส และการประปา 2,716 78,993
การก่อสร้าง 27,872 525,302
การขายส่ง การขายปลีก การซ่อมแซมยานยนต์ จักรยานยนต์ ของใช้ส่วนบุคคลและของใช้ในครัวเรือน 139,638 1,632,233
โรงแรมและภัตตาคาร 26,214 493,460
การขนส่ง สถานที่เก็บสินค้าและการคมนาคม 16,918 481,373
ตัวกลางทางการเงิน 16,908 314,073
บริการด้านอสังหาริมทรัพย์ การให้เช่าและบริการทางธุรกิจ 45,613 900,791
การศึกษา 1,217 17,174
การบริการด้านสุขภาพและสังคม 3,674 138,264
การให้บริการชุมชน สังคมและบริการส่วนบุคคลอื่นๆ 11,730 178,672
ลูกจ้างในครัวเรือนส่วนบุคคล 947 1,288
รวม 380,139 8,925,743
ขนาดสถานประกอบกิจการ จำนวน
แห่ง ลูกจ้าง
0 1 5
1 - 4 173,371 375,871
5 - 9 97,965 671,475
10 - 19 42,451 577,587
20 - 49 40,132 1,265,640
50 - 99 11,483 817,135
100 - 299 10,377 1,730,160
300 - 499 2,166 820,186
500 - 999 1,413 971,683
1000 ขึ้นไป 780 1,696,001
รวม 380,139 8,925,743