สถิติแรงงาน

ข้อมูล ณ วันที่ 19 พฤษภาคม 2560
แผนที่ประเทศไทย ภาคกลาง ภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต้ 5 จังหวัดรอบกรุงเทพฯ กรุงเทพมหานคร
 ประเทศไทย
ประเภทอุตสาหกรรม จำนวน
แห่ง ลูกจ้าง
เกษตรกรรม การล่าสัตว์ และการป่าไม้ 6,549 98,739
การประมง 10,699 73,287
การทำเหมืองแร่และเหมืองหิน 1,397 46,022
การผลิต 65,626 3,944,452
การไฟฟ้า แก๊ส และการประปา 2,586 76,766
การก่อสร้าง 26,298 501,759
การขายส่ง การขายปลีก การซ่อมแซมยานยนต์ จักรยานยนต์ ของใช้ส่วนบุคคลและของใช้ในครัวเรือน 137,411 1,668,501
โรงแรมและภัตตาคาร 25,083 481,909
การขนส่ง สถานที่เก็บสินค้าและการคมนาคม 16,534 483,646
ตัวกลางทางการเงิน 16,590 309,570
บริการด้านอสังหาริมทรัพย์ การให้เช่าและบริการทางธุรกิจ 44,819 884,735
การศึกษา 1,207 17,693
การบริการด้านสุขภาพและสังคม 3,642 147,123
การให้บริการชุมชน สังคมและบริการส่วนบุคคลอื่นๆ 11,235 174,364
ลูกจ้างในครัวเรือนส่วนบุคคล 818 1,097
รวม 370,494 8,909,663
ขนาดสถานประกอบกิจการ จำนวน
แห่ง ลูกจ้าง
0 1 5
1 - 4 169,016 366,956
5 - 9 96,185 659,749
10 - 19 40,503 552,035
20 - 49 38,511 1,212,308
50 - 99 11,598 822,843
100 - 299 10,289 1,715,751
300 - 499 2,214 837,102
500 - 999 1,389 958,845
1000 ขึ้นไป 788 1,784,069
รวม 370,494 8,909,663