สถิติแรงงาน

ข้อมูล ณ วันที่ 23 กรกฎาคม 2560
แผนที่ประเทศไทย ภาคกลาง ภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต้ 5 จังหวัดรอบกรุงเทพฯ กรุงเทพมหานคร
 ประเทศไทย
ประเภทอุตสาหกรรม จำนวน
แห่ง ลูกจ้าง
เกษตรกรรม การล่าสัตว์ และการป่าไม้ 6,744 99,931
การประมง 10,927 74,873
การทำเหมืองแร่และเหมืองหิน 1,426 48,037
การผลิต 66,080 3,942,210
การไฟฟ้า แก๊ส และการประปา 2,640 78,136
การก่อสร้าง 27,076 513,683
การขายส่ง การขายปลีก การซ่อมแซมยานยนต์ จักรยานยนต์ ของใช้ส่วนบุคคลและของใช้ในครัวเรือน 138,208 1,667,233
โรงแรมและภัตตาคาร 25,539 483,883
การขนส่ง สถานที่เก็บสินค้าและการคมนาคม 16,679 486,377
ตัวกลางทางการเงิน 16,754 313,024
บริการด้านอสังหาริมทรัพย์ การให้เช่าและบริการทางธุรกิจ 45,192 895,159
การศึกษา 1,224 17,714
การบริการด้านสุขภาพและสังคม 3,656 136,270
การให้บริการชุมชน สังคมและบริการส่วนบุคคลอื่นๆ 11,386 175,229
ลูกจ้างในครัวเรือนส่วนบุคคล 866 1,160
รวม 374,397 8,932,919
ขนาดสถานประกอบกิจการ จำนวน
แห่ง ลูกจ้าง
0 1 5
1 - 4 170,491 370,155
5 - 9 97,051 665,487
10 - 19 41,365 563,227
20 - 49 39,283 1,237,991
50 - 99 11,540 820,440
100 - 299 10,292 1,716,518
300 - 499 2,201 833,711
500 - 999 1,388 959,098
1000 ขึ้นไป 785 1,766,287
รวม 374,397 8,932,919