หน้าหลัก  กลับ

สถิติแรงงาน

แผนที่ 5 จังหวัดรอบกรุงเทพมหานคร นครปฐม ปทุมธานี สมุทรปราการ นนทบุรี สมุทรสาคร
 
 
 5 จังหวัดรอบกรุงเทพมหานคร
ประเภทอุตสาหกรรม จำนวน
แห่ง ลูกจ้าง
เกษตรกรรม การล่าสัตว์ และการป่าไม้ 598 8,214
การประมง 787 9,917
การทำเหมืองแร่และเหมืองหิน 108 2,933
การผลิต 18,318 1,327,972
การไฟฟ้า แก๊ส และการประปา 279 11,293
การก่อสร้าง 4,966 125,945
การขายส่ง การขายปลีก การซ่อมแซมยานยนต์ จักรยานยนต์ ของใช้ส่วนบุคคลและของใช้ในครัวเรือน 16,648 259,191
โรงแรมและภัตตาคาร 2,228 37,824
การขนส่ง สถานที่เก็บสินค้าและการคมนาคม 2,595 117,134
ตัวกลางทางการเงิน 1,320 16,177
บริการด้านอสังหาริมทรัพย์ การให้เช่าและบริการทางธุรกิจ 7,647 187,796
การศึกษา 140 4,267
การบริการด้านสุขภาพและสังคม 416 22,324
การให้บริการชุมชน สังคมและบริการส่วนบุคคลอื่นๆ 2,136 48,687
ลูกจ้างในครัวเรือนส่วนบุคคล 59 81
รวม 58,245 2,179,755
ขนาดสถานประกอบกิจการ จำนวน
แห่ง ลูกจ้าง
1 - 4 คน 22,910 49,643
5 - 9 คน 13,344 92,509
10 - 19 คน 7,021 95,123
20 - 49 คน 7,985 254,596
50 - 99 คน 2,891 204,517
100 - 299 คน 2,812 473,681
300 - 499 คน 661 252,316
500 - 999 คน 368 247,136
1,000 คน ขึ้นไป 253 510,234
รวม 58,245 2,179,755
 
ข้อมูล ณ วันที่ 18 ตุลาคม 2562