หน้าหลัก  กลับ

สถิติแรงงาน

แผนที่ 5 จังหวัดรอบกรุงเทพมหานคร นครปฐม ปทุมธานี สมุทรปราการ นนทบุรี สมุทรสาคร
 
 
 5 จังหวัดรอบกรุงเทพมหานคร
ประเภทอุตสาหกรรม จำนวน
แห่ง ลูกจ้าง
เกษตรกรรม การล่าสัตว์ และการป่าไม้ 592 8,268
การประมง 789 10,564
การทำเหมืองแร่และเหมืองหิน 105 2,832
การผลิต 18,084 1,318,100
การไฟฟ้า แก๊ส และการประปา 267 10,792
การก่อสร้าง 4,783 121,758
การขายส่ง การขายปลีก การซ่อมแซมยานยนต์ จักรยานยนต์ ของใช้ส่วนบุคคลและของใช้ในครัวเรือน 16,463 259,911
โรงแรมและภัตตาคาร 2,178 36,879
การขนส่ง สถานที่เก็บสินค้าและการคมนาคม 2,519 113,255
ตัวกลางทางการเงิน 1,305 16,194
บริการด้านอสังหาริมทรัพย์ การให้เช่าและบริการทางธุรกิจ 7,494 179,773
การศึกษา 137 4,141
การบริการด้านสุขภาพและสังคม 412 20,330
การให้บริการชุมชน สังคมและบริการส่วนบุคคลอื่นๆ 2,054 46,201
ลูกจ้างในครัวเรือนส่วนบุคคล 58 80
รวม 57,240 2,149,078
ขนาดสถานประกอบกิจการ จำนวน
แห่ง ลูกจ้าง
1 - 4 คน 22,451 48,844
5 - 9 คน 13,192 91,446
10 - 19 คน 6,876 93,273
20 - 49 คน 7,866 251,052
50 - 99 คน 2,825 199,950
100 - 299 คน 2,762 466,788
300 - 499 คน 655 250,351
500 - 999 คน 364 244,696
1,000 คน ขึ้นไป 249 502,678
รวม 57,240 2,149,078
 
ข้อมูล ณ วันที่ 18 มิถุนายน 2562