หน้าหลัก  กลับ

สถิติแรงงาน

เชียงราย เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ตาก พะเยา น่าน ลำพูน ลำปาง แพร่ อุตรดิตถ์ สุโขทัย กำแพงเพชร อุทัยธานี พิษณุโลก พิจิตร นครสวรรค์ เพชรบูรณ์
แผนที่ภาคเหนือ
 
 
 เพชรบูรณ์
ประเภทอุตสาหกรรม จำนวน
แห่ง ลูกจ้าง
เกษตรกรรม การล่าสัตว์ และการป่าไม้ 166 2,971
การประมง 1 3
การทำเหมืองแร่และเหมืองหิน 17 473
การผลิต 325 15,230
การไฟฟ้า แก๊ส และการประปา 37 677
การก่อสร้าง 315 2,650
การขายส่ง การขายปลีก การซ่อมแซมยานยนต์ จักรยานยนต์ ของใช้ส่วนบุคคลและของใช้ในครัวเรือน 1,282 9,545
โรงแรมและภัตตาคาร 201 1,508
การขนส่ง สถานที่เก็บสินค้าและการคมนาคม 133 1,740
ตัวกลางทางการเงิน 325 1,936
บริการด้านอสังหาริมทรัพย์ การให้เช่าและบริการทางธุรกิจ 93 588
การศึกษา 2 10
การบริการด้านสุขภาพและสังคม 19 290
การให้บริการชุมชน สังคมและบริการส่วนบุคคลอื่นๆ 55 188
ลูกจ้างในครัวเรือนส่วนบุคคล 16 19
รวม 2,987 37,828
ขนาดสถานประกอบกิจการ จำนวน
แห่ง ลูกจ้าง
1 - 4 คน 1,596 3,602
5 - 9 คน 756 5,096
10 - 19 คน 335 4,603
20 - 49 คน 233 7,081
50 - 99 คน 42 2,978
100 - 299 คน 15 2,008
300 - 499 คน 3 950
500 - 999 คน 5 3,276
1,000 คน ขึ้นไป 2 8,234
รวม 2,987 37,828
 
ข้อมูล ณ วันที่ 25 มกราคม 2563