หน้าหลัก  กลับ

สถิติแรงงาน

แผนที่ภาคใต้ ชุมพร ระนอง พังงา สุราษฎร์ธานี ภูเก็ต กระบี่ ตรัง สตูล นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา ปัตตานี ยะลา นราธิวาส
 
 
 ภาคใต้
ประเภทอุตสาหกรรม จำนวน
แห่ง ลูกจ้าง
เกษตรกรรม การล่าสัตว์ และการป่าไม้ 1,238 11,351
การประมง 8,422 50,452
การทำเหมืองแร่และเหมืองหิน 252 7,105
การผลิต 5,374 196,308
การไฟฟ้า แก๊ส และการประปา 430 10,934
การก่อสร้าง 3,347 55,955
การขายส่ง การขายปลีก การซ่อมแซมยานยนต์ จักรยานยนต์ ของใช้ส่วนบุคคลและของใช้ในครัวเรือน 19,345 165,573
โรงแรมและภัตตาคาร 6,056 142,094
การขนส่ง สถานที่เก็บสินค้าและการคมนาคม 2,768 43,541
ตัวกลางทางการเงิน 2,116 20,555
บริการด้านอสังหาริมทรัพย์ การให้เช่าและบริการทางธุรกิจ 6,423 59,290
การศึกษา 221 3,172
การบริการด้านสุขภาพและสังคม 571 12,036
การให้บริการชุมชน สังคมและบริการส่วนบุคคลอื่นๆ 1,644 17,487
ลูกจ้างในครัวเรือนส่วนบุคคล 44 66
รวม 58,251 795,919
ขนาดสถานประกอบกิจการ จำนวน
แห่ง ลูกจ้าง
1 - 4 คน 29,423 64,081
5 - 9 คน 16,185 109,646
10 - 19 คน 5,500 74,888
20 - 49 คน 4,678 143,987
50 - 99 คน 1,205 86,013
100 - 299 คน 1,032 167,405
300 - 499 คน 139 51,994
500 - 999 คน 60 39,564
1,000 คน ขึ้นไป 29 58,341
รวม 58,251 795,919
 
ข้อมูล ณ วันที่ 18 ตุลาคม 2562