หน้าหลัก  กลับ

สถิติแรงงาน

แผนที่ภาคใต้ ชุมพร ระนอง พังงา สุราษฎร์ธานี ภูเก็ต กระบี่ ตรัง สตูล นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา ปัตตานี ยะลา นราธิวาส
 
 
 ภาคใต้
ประเภทอุตสาหกรรม จำนวน
แห่ง ลูกจ้าง
เกษตรกรรม การล่าสัตว์ และการป่าไม้ 1,222 11,442
การประมง 8,397 50,367
การทำเหมืองแร่และเหมืองหิน 248 6,927
การผลิต 5,307 195,736
การไฟฟ้า แก๊ส และการประปา 409 10,000
การก่อสร้าง 3,263 54,454
การขายส่ง การขายปลีก การซ่อมแซมยานยนต์ จักรยานยนต์ ของใช้ส่วนบุคคลและของใช้ในครัวเรือน 19,207 164,808
โรงแรมและภัตตาคาร 5,946 140,315
การขนส่ง สถานที่เก็บสินค้าและการคมนาคม 2,695 42,827
ตัวกลางทางการเงิน 2,078 20,056
บริการด้านอสังหาริมทรัพย์ การให้เช่าและบริการทางธุรกิจ 6,386 60,099
การศึกษา 219 3,137
การบริการด้านสุขภาพและสังคม 569 11,998
การให้บริการชุมชน สังคมและบริการส่วนบุคคลอื่นๆ 1,615 17,276
ลูกจ้างในครัวเรือนส่วนบุคคล 44 66
รวม 57,605 789,508
ขนาดสถานประกอบกิจการ จำนวน
แห่ง ลูกจ้าง
1 - 4 คน 29,193 63,549
5 - 9 คน 16,020 108,513
10 - 19 คน 5,372 73,251
20 - 49 คน 4,596 141,447
50 - 99 คน 1,164 83,419
100 - 299 คน 1,029 167,418
300 - 499 คน 138 51,200
500 - 999 คน 63 41,303
1,000 คน ขึ้นไป 30 59,408
รวม 57,605 789,508
 
ข้อมูล ณ วันที่ 18 มิถุนายน 2562