สถิติแรงงาน

ข้อมูล ณ วันที่ 19 พฤษภาคม 2562
แผนที่ประเทศไทย ภาคกลาง ภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต้ 5 จังหวัดรอบกรุงเทพฯ กรุงเทพมหานคร
 ประเทศไทย
ประเภทอุตสาหกรรม จำนวน
แห่ง ลูกจ้าง
เกษตรกรรม การล่าสัตว์ และการป่าไม้ 9,223 126,201
การประมง 13,338 96,810
การทำเหมืองแร่และเหมืองหิน 1,474 47,939
การผลิต 69,880 4,095,608
การไฟฟ้า แก๊ส และการประปา 3,020 88,446
การก่อสร้าง 31,654 600,524
การขายส่ง การขายปลีก การซ่อมแซมยานยนต์ จักรยานยนต์ ของใช้ส่วนบุคคลและของใช้ในครัวเรือน 147,799 1,940,550
โรงแรมและภัตตาคาร 29,383 527,268
การขนส่ง สถานที่เก็บสินค้าและการคมนาคม 19,304 550,914
ตัวกลางทางการเงิน 18,654 339,150
บริการด้านอสังหาริมทรัพย์ การให้เช่าและบริการทางธุรกิจ 49,083 983,820
การศึกษา 1,346 23,754
การบริการด้านสุขภาพและสังคม 3,855 148,043
การให้บริการชุมชน สังคมและบริการส่วนบุคคลอื่นๆ 13,106 201,402
ลูกจ้างในครัวเรือนส่วนบุคคล 996 1,408
รวม 412,115 9,771,837
ขนาดสถานประกอบกิจการ จำนวน
แห่ง ลูกจ้าง
1 - 4 คน 188,367 408,220
5 - 9 คน 106,848 732,639
10 - 19 คน 45,991 624,952
20 - 49 คน 42,314 1,326,952
50 - 99 คน 12,867 913,664
100 - 299 คน 11,117 1,855,631
300 - 499 คน 2,335 889,556
500 - 999 คน 1,427 972,708
1,000 คน ขึ้นไป 849 2,047,515
รวม 412,115 9,771,837