สถิติแรงงาน

ข้อมูล ณ วันที่ 18 ตุลาคม 2562
แผนที่ประเทศไทย ภาคกลาง ภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต้ 5 จังหวัดรอบกรุงเทพฯ กรุงเทพมหานคร
 ประเทศไทย
ประเภทอุตสาหกรรม จำนวน
แห่ง ลูกจ้าง
เกษตรกรรม การล่าสัตว์ และการป่าไม้ 9,353 127,923
การประมง 13,252 95,580
การทำเหมืองแร่และเหมืองหิน 1,500 45,020
การผลิต 70,805 4,136,419
การไฟฟ้า แก๊ส และการประปา 3,129 91,678
การก่อสร้าง 32,835 627,920
การขายส่ง การขายปลีก การซ่อมแซมยานยนต์ จักรยานยนต์ ของใช้ส่วนบุคคลและของใช้ในครัวเรือน 149,650 1,952,476
โรงแรมและภัตตาคาร 30,272 538,606
การขนส่ง สถานที่เก็บสินค้าและการคมนาคม 20,059 556,488
ตัวกลางทางการเงิน 18,996 331,765
บริการด้านอสังหาริมทรัพย์ การให้เช่าและบริการทางธุรกิจ 50,046 1,022,778
การศึกษา 1,387 25,129
การบริการด้านสุขภาพและสังคม 3,924 153,612
การให้บริการชุมชน สังคมและบริการส่วนบุคคลอื่นๆ 13,450 216,405
ลูกจ้างในครัวเรือนส่วนบุคคล 1,001 1,426
รวม 419,659 9,923,225
ขนาดสถานประกอบกิจการ จำนวน
แห่ง ลูกจ้าง
1 - 4 คน 191,653 414,656
5 - 9 คน 108,629 744,788
10 - 19 คน 46,987 637,596
20 - 49 คน 43,119 1,351,788
50 - 99 คน 13,239 938,017
100 - 299 คน 11,330 1,888,870
300 - 499 คน 2,393 910,355
500 - 999 คน 1,464 995,925
1,000 คน ขึ้นไป 845 2,041,230
รวม 419,659 9,923,225