วิดีโอการใช้งาน

สำหรับสถานประกอบกิจการ

การลงทะเบียน e-Service สำหรับสถานประกอบกิจการ

การยื่นแบบแสดงสภาพการจ้างและสภาพการทำงานฯ (คร.11) สำหรับสถานประกอบกิจการ

การใช้ระบบพิจารณาอนุมัติ อนุญาต สำหรับสถานประกอบกิจการ

แบบคำขอเข้าสู่ระบบมาตรฐานแรงงานไทย สำหรับสถานประกอบกิจการ

แบบแสดงความจำนงประกาศแสดงตนเอง สำหรับสถานประกอบกิจการ

การยื่นคำขอกู้เงินกองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงาน สำหรับสหกรณ์ออมทรัพย์

----------------------------------------------------------------------------------------------

สำหรับบริการประชาชน

การลงทะเบียน e Service บริการประชาชน

การยื่นคำร้องเกี่ยวกับสิทธิได้รับเงิน สำหรับประชาชน

การยื่นคำร้องทั่วไป สำหรับประชาชน

----------------------------------------------------------------------------------------------

คู่มือการใช้งาน (PDF)

สำหรับสถานประกอบกิจการ

การใช้ระบบพิจารณาอนุมัติ อนุญาต สำหรับสถานประกอบกิจการ

การยื่นคำขอเข้าสู่ระบบมาตรฐานแรงงานไทย สำหรับสถานประกอบกิจการ

การยื่นแบบแสดงความจำนงประกาศแสดงตนเอง สำหรับสถานประกอบกิจการ

การยื่นคำขอกู้เงินกองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงาน สำหรับสหกรณ์ออมทรัพย์

การแบบแจ้งผลการตรวจสุขภาพที่พบความผิดปกติหรือเจ็บป่วย การให้การรักษาพยาบาลและการป้องกันแก้ไข สำหรับสถานประกอบกิจการ

แบบรายงานผลการตรวจวัดและวิเคราะห์สภาวะการทํางานเกี่ยวกับความร้อน แสงสว่าง และเสียง สำหรับสถานประกอบกิจการ

การแจ้งหยุดกิจการชั่วคราวตามมาตร 75 แห่ง พรบ. คุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541

----------------------------------------------------------------------------------------------

สำหรับบริการประชาชน

การลงทะเบียน e Service บริการประชาชน

การยื่นคำร้องเกี่ยวกับสิทธิได้รับเงิน สำหรับประชาชน

การติดตามคำร้องเกี่ยวกับสิทธิได้รับเงิน (จากการยื่นทุกช่องทาง) สำหรับประชาชน

การยื่นคำร้องทั่วไป สำหรับประชาชน

การลงทะเบียนฝึกอบรมพัฒนาทรัพยากรแรงงาน สำหรับประชาชน

การขอรับเงินจากกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง